ANBI

Verantwoording

Financiële verantwoording


201520162017201820192020
Baten uit beleggingen, giften€ 46.574€ 43.670€ 41.967€ 73.022€ 59.523€ 46.492
Terugontvangen voorschotten€ 7.050€ 2.600€ 14.400€ 13.450€ 14.850€ 18.800
Totaal baten:€ 53.624€ 46.270€ 56.367€ 86.472€ 74.373€ 65.292Lasten ingevolge doelstelling€ 60.668€ 52.006€ 42.841€ 56.240€ 57.569€ 44.258
Lasten ingevolge beleggingen€ 19.543€ 17.488€ 17.052€ 17.874€ 17.800€ 20.472
Overige bedrijfskosten€ 5.378€ 4.873€ 4.137€ 5.177€ 10.482€ 3.722
Totaal lasten:€ 85.589€ 74.367€ 64.030€ 79.291€ 85.851€ 68.452Saldo aan/uit algemene reserve:€ -31.965€ -28.097€ -7.663€ 7.181-€ 11.478-€ 3.160

Inhoudelijke verantwoording

De verantwoording van het beleid volgt de drie doelstellingen:

 1. studiebeurzen
 2. jeugdwelzijn
 3. erfgoed

2015
In 2015 is de Fundatie gefuseerd met de Stichting Het Weeshuis der Gereformeerden te Delft.

 • Ad 1: Er zijn 26 studiebeurzen uitgekeerd, inclusief twee die al in 2014 waren toegekend. Daarvan is € 33.250 € uitgekeerd als gift en € 23.750 als lening.
 • Ad 2: Ter bevordering van het jeugdwelzijn in Delft en omgeving is € 1.500 bijgedragen aan de Stichting Kindertuinen voor het herstel van faciliteiten na de brand op tuincomplex De Zonnebloem. Stichting Wigwam ontving € 750 voor het verzorgen van een vakantieweek voor een Delfts gezin met een gehandicapt kind.
 • Ad 3: Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis is € 1.000 gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties.

2016

 • 1 Er zijn elf studiebeurzen toegekend. Er werd € 13.250 uitgekeerd als gift en € 12.250 als renteloze lening.
 • 2 De Stichting Wigwam ontving € 1.500 subsidie voor het verzorgen van vakantieweken voor gezinnen met een gehandicapt kind.
 • 3 Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis is € 1.000 gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties. Het bestuur heeft besloten de opheffing van het Weeshuis te markeren met een geschiedenis van deze instelling, die heeft bestaan van 1578 tot 2015. Van de totale kosten, begroot op € 45.000, is in 2016 € 22.500 voldaan.

2017

 • Ad 1: Er zijn veertien studiebeurzen toegekend. Er werd € 15.750 uitgekeerd als gift en eenzelfde bedrag als renteloze lening.

 • Ad 3: Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis is € 1.000 gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties. Het boek over de geschiedenis van het Weeshuis werd voltooid en op 8 juni gepresenteerd tijdens een lezingenavond in samenwerking met de historische vereniging Delfia Batavorum. Burgemeester Marja van Bijsterveldt ontving het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Annemarie de Deken. Vijf regentenborden van het voormalige Weeshuis zijn in 2016 overgebracht van een berghok in Museum Paul Tetar van Elven naar de hal van het Fundatiehuis. Daar komen zij prachtig tot hun recht, maar zij moeten wel worden gerestaureerd. De restauratie is begroot op circa € 12.000. In 2017 zijn de eerste twee borden voltooid.

2018

 • Ad 1: Er zijn achttien studiebeurzen verstrekt, waarvan er één al in 2017 was toegekend. Er werd € 19.700 uitgekeerd als gift en € 19.00 als renteloze lening. Samen met het studentenuitzendbureau STUD zette de Fundatie een fonds op voor steun aan studenten van de TU Delft bij innovatieve, duurzame en/of sociaal relevante projecten. STUD leverde het geld, de Fundatie de expertise bij het beoordelen en verstrekken van beurzen. De belangstelling was groot en binnen de kortste keren waren de vier beurzen van elk € 2.500 vergeven. Het enthousiasme van STUD was minder groot en de samenwerking krijgt helaas geen vervolg.

 • Ad 2: Stichting Best Buddies ontving € 1.500 voor begeleiding van jonge mensen met een verstandelijke handicap. Stichting KDC Aandachtslab kreeg € 2.500 voor de aanschaf van aangepast speelgoed voor een opvanghuis voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in Rijswijk. De Delftse stichting Madame Ouaga ontving € 765 voor de aanschaf van leesboekjes voor een basisschool in Tampèlga in Burkina Fasso.

 • Ad 3: Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis is € 1.000 gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties. Een deel van de kosten voor restauratie van twee regentenborden in 2017, werd in 2018 voldaan.

2019

 • Ad 1: Er werden 32 studiebeurzen verstrekt, waarvan er één al in 2017 was toegekend. In totaal werd € 50.500 uitgekeerd, waarvan € 29.500 als gift en € 21.000 als renteloze lening. Er is nieuw beleid ontwikkeld voor het steunen van het selecte gezelschap van TUD-studenten die een paper mogen presenteren op een wetenschappelijke conferentie. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid: zij moeten gemiddeld € 2.500 betalen voor deelname, reis, verblijf en publicatie. Studenten die voldoen aan de voorwaarden, kunnen van de Fundatie een bijdrage van € 500-1000 ontvangen.
 • Ad 2: Er werd slechts één aanvraag ontvangen en gehonoreerd: € 220 voor kinderactiviteiten tijdens een buurtfeest in Binnenstad-Noord.
 • Ad 3: Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis is € 1.000 gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties. Twee van de vijf regentenborden die in het Fundatiehuis aan de Oude Delft hangen, werden gerestaureerd.
 • De bedrijfskosten waren dit jaar eenmalig hoger dan gebruikelijk, omdat de Fundatie een nieuwe website heeft laten ontwerpen en inrichten.

2020

 • Ad 1: Door de uitbraak van Covid-19 vielen vooral buitenlandse activiteiten van studenten stil. Er werden slechts 18 studiebeurzen verstrekt, voor een totaalbedrag van € 38.000. Hiervan werd € 20.000 verstrekt als lening en € 18.000 als gift.
 • Ad 2: Om dezelfde reden konden ook activiteiten gericht op de jeugd geen doorgang vinden. Aan deze doelstelling is in het verslagjaar niets uitgegeven.
 • Ad 3: Voor de instandhouding van het erfgoed van Fundatie en Weeshuis is € 1.000 gedoneerd aan Museum Paul Tetar van Elven voor het beheer van de collecties. Het bestuur heeft een kostbaar boek verworven, dat afkomstig is uit de ooit bijzonder rijke maar helaas verspreid geraakte bibliotheek van de Fundatie. Het is aangekocht van een particulier en ondergebracht in het archief van de Fundatie, dat berust bij het Stadsarchief Delft.